Σχολιασμός θεμάτων: Πληροφορική

Τα θέματα της πληροφορικής σε γενικές γραμμές κρίνονται ως μέτριας δυσκολίας και με κατανοητή διατύπωση. Περισσότερη προσοχή ίσως χρήζουν τα Α5, Γ4β και Δ4. Αναμένονται ενδεχομένως καλύτερες επιδόσεις από τις περσινές.