ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΟΡΙΩΝ

Ο υπολογισμός του συνολικού αριθμού μορίων κάθε υποψηφίου γίνεται ως εξής:
Το άθροισμα των γραπτών βαθμών στην εικοσάβαθμη κλίμακα, με προσέγγιση δεκάτου, των τεσσάρων πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων, πολλαπλασιάζεται επί δύο (2).
Παράδειγμα:
Έκθεση: 16.5
Μαθηματικά(1,3): 15
Φυσική(0,7) : 15
Χημεία: 17
Άθροισμα: 63,5*2 = 127

Στη συνέχεια, στο γινόμενο αυτό προστίθενται τα γινόμενα των γραπτών βαθμών των δύο μαθημάτων με τους αντίστοιχους συντελεστές βαρύτητας.
Το τελικό άθροισμα πολλαπλασιάζεται με το εκατό (100).

Μαθηματικά: 15*1,3=19,5
Φυσική: 15*0,7 = 10,5

Σύνολο = 127 + 10,5 + 19,5 = 157 * 100 = 15.700 μόρια

Όσον αφορά Σχολές ή Τμήματα για τα οποία απαιτείται εξέταση ειδικού μαθήματος ή πρακτικών δοκιμασιών,
ο υπολογισμός του συνολικού αριθμού μορίων κάθε υποψηφίου γίνεται ως εξής:
Στο σύνολο μορίων κάθε υποψηφίου προστίθενται τα μόρια που προκύπτουν από τον πολλαπλασιασμό με το 100
του γινομένου του βαθμού του υποψηφίου στο απαιτούμενο ειδικό μάθημα με τον συντελεστή βαρύτητας που είναι 1.

Παράδειγμα:
Βαθμός ειδικού μαθήματος: 14
Συντελεστής βαρύτητας: 1
Άρα 14 * 1 = 14 * 100 = 1.400

Συνολικά μόρια = 15.700 + 1.400 = 17.100

Για τις περιπτώσεις που εξετάζονται δύο ειδικά μαθήματα, ο βαθμός προκύπτει από τον μέσο όρο των βαθμών
των δύο ειδικών μαθημάτων ο οποίος πολλαπλασιάζεται με τον συντελεστή 2 και στη συνέχεια επί 100.
Παράδειγμα:
Βαθμός πρώτου ειδικού μαθήματος: 14
Βαθμός δεύτερου ειδικού μαθήματος: 17
Μέσος όρος = 15,5
Άρα 15,5 * 2 = 31 * 100 = 3.100

Συνολικά μόρια = 15.700 + 3.100 = 18.800
Προϋπόθεση για να υπάρχει πρόσβαση στις σχολές που απαιτούν εξέταση ειδικού μαθήματος είναι ο μαθητής
να πετύχει βαθμό τουλάχιστον τη βάση του 10 στα αντίστοιχα ειδικά μαθήματα.