ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΒΑΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

Η Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής ορίζεται από κάθε Τμήμα ως ποσοστό του μέσου όρου των επιδόσεων όλων των υποψηφίων στο σύνολο των εξεταζόμενων μαθημάτων του Επιστημονικού πεδίου στο οποίο ανήκει το Τμήμα. Το ποσοστό αυτό κυμαίνεται από 80% ως 120% επί του μέσου όρου και το ορίζει το κάθε τμήμα ξεχωριστά.

Παράδειγμα υπολογισμού Ε.Β.Ε.:

Μέσος όρος όλων των βαθμολογιών όλων των μαθητών του 1ου επιστημονικού πεδίου:

Αρχαία 12 , Λατινικά 13, Έκθεση 10, Ιστορία 9

Μέσος όρος των παραπάνω μαθημάτων για να βρεθεί ο μέσος όρος του 1ου  επιστημονικού πεδίου: (12+13+10+9)/4 = 44/4 = 11

Αυτός ο βαθμός πολλαπλασιάζεται με τον συντελεστή που επιλέγει το εκάστοτε τμήμα και κυμαίνεται από 0,8 μέχρι 1,2 ανάλογα με την απόφαση του κάθε τμήματος.

Στο παράδειγμά μας, η ΕΒΕ της Νομικής Θεσσαλονίκης θα μπορούσε να είναι 11*1,1 = 12,1 ενώ η ΕΒΕ της Φιλολογίας Ιωαννίνων 11*0,8 = 8,8.

Για να έχει πρόσβαση ένας υποψήφιος σε ένα τμήμα, θα πρέπει ο μέσος όρος των βαθμών του στα Πανελλαδικώς Εξεταζόμενα μαθήματα να είναι μεγαλύτερος ή ίσος της ΕΒΕ του Τμήματος. Στα τμήματα με Ειδικό Μάθημα ακολουθείται η ίδια διαδικασία αλλά προστίθεται και η ΕΒΕ του Ειδικού Μαθήματος. Εάν ένα τμήμα ανήκει σε περισσότερα από ένα Επιστημονικά πεδία, θα ισχύσει η ΕΒΕ του πεδίου με τον χαμηλότερο μέσο όρο επιδόσεων.

 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΟΡΙΩΝ

Για τον υπολογισμό των μορίων λαμβάνονται υπόψη οι Συντελεστές Βαρύτητας που θέτει η κάθε σχολή για το κάθε ένα από τα 4 πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα. Ο συντελεστής βαρύτητας εκφράζεται σε ποσοστό επί τοις εκατό (%) και δεν μπορεί να είναι κάτω από 20% για κανένα μάθημα. Το άθροισμα των συντελεστών αποδίδει το 100%. Σε περίπτωση όπου απαιτείται εξέταση σε ειδικό μάθημα ο συντελεστής είναι είτε 10% είτε 20%.

Κατά συνέπεια ένας μαθητής είναι πιθανό να συγκεντρώσει διαφορετικά μόρια σε κάθε ένα τμήμα του ίδιου επιστημονικού πεδίου.

Μπορείτε να υπολογίσετε τα μόριά σας με βάση τους γραπτούς βαθμούς σας στις Πανελλαδικές Εξετάσεις στον παρακάτω σύνδεσμο:

Υπολογισμός μορίων ΓΕΛ/ΕΠΑΛ